bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH W OLSZTYNIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO KSIĘGOWY
(wymiar czasu pracy 1/1 etatu)


1. Wymagania formalne od kandydatów:

 •  obywatelstwo polskie,
 •  nieposzlakowana opinia,
 •  wykształcenie średnie /wyższe
 •  staż pracy:-5 lat w dziale księgowo-finansowym,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 •  brak skazania za przestępstwo umyślne.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

 •  znajomość rachunkowości budżetowej,
 •  znajomość ustawy o finansach publicznych,
 •  znajomość ustawy o podatku od towarów i usług
 •  umiejętność sporządzania materiałów planistycznych,
 •  dobra znajomość obsługi komputera – programu księgowego Vulcan, programów bankowych, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), Internet,
 •  umiejętność redagowania pism biurowych i administracyjnych,
 •  dobra organizacja pracy,
 •  dyspozycyjność, terminowość
 •  umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 •  umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 •  umiejętność logicznego myślenia, wyjaśniania i przekazywania informacji
 •  odporność na stres,

3. Wymagane dokumenty:

 •  list motywacyjny,
 •  CV z informacjami o wykształceniu oraz przebiegu pracy zawodowej.
 •  kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 •  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
 •  oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 •  Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 •  Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 •  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”
 •  Przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych.
 •  Pod w/w klauzulą kandydat powinien złożyć własnoręczny podpis.

4. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie na adres: Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie , ul. Paderewskiego 10/12 10-314 Olsztyn w zaklejonych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko księgowy” albo przesłane na adres mail sekretariat@zseh.pl
Termin składania ofert mija 20 października 2017r.
W przypadku przesyłki listowej decyduje data wpływu do ZSEH w Olsztynie
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu do 27 października 2017r,
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie ZSEH w Olsztynie po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 526 79 91 w.20 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12.Opublikował: Kamil Choroszko
Publikacja dnia: 10.10.2017
Podpisał: Kamil Choroszko
Dokument z dnia: 30.10.2014
Dokument oglądany razy: 2 023